Добре дошли!

Основно училище "Георги Сава Раковски" гр. Варна

Проекти на училището

Проект "Твоят час"

ОУ ”Георги Сава Раковски” участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За учебната 2016/2017г. са сформирани 5 групи за обучителни затруднения и 14 групи за занимания по интереси.

Официален сайт на проекта - http://tvoiatchas.mon.bg/

Прочети още

Последни новини

24 май

ПОЗДРАВЯВАМ УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОУ "Г.С.РАКОВСКИ" - ВАРНА С 24 МАЙ, ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ. ВСИЧКИ УЧЕН...

Прочети още

Национално външно оценяване

В понеделник, 15.05.2017 г., от 12,30 часа учениците от 7 клас ще получат срещу подпис служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на приемните изпити по БЕЛ и Мате...

Прочети още

Патронен празник

Педагогическият съвет и училищното ръководство на ОУ "Георги Сава Раковски" канят всички настоящи и бивши учители, ученици и техните родители на тържествен концерт ...

Прочети още