Добре дошли!

Основно училище "Георги Сава Раковски" гр. Варна

Проекти на училището

Проект "Твоят час"

ОУ ”Георги Сава Раковски” участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За учебната 2016/2017г. са сформирани 5 групи за обучителни затруднения и 14 групи за занимания по интереси.

Официален сайт на проекта - http://tvoiatchas.mon.bg/

Прочети още

Последни новини

Откриване на учебната година

Официалното откриване на учебната година ще започне на 15 септември 2017г. от 9.00 часа! Учениците следва да се явят в училище не по - късно от 8.45 часа, облечени ...

Прочети още

Заповед за разпределението на новоприети ученици

Уважаеми родители, в раздел Прием можете да видите Заповед на директора на ОУ "Георги С. Раковски" за разпределението на новопостъпилите ученици във втори,...

Прочети още

Разпределение на учениците от 5 клас по паралелки

Уважаеми родители, разпределението на учениците от 5 клас по паралелки можете да видите в раздел Прием.

Прочети още