Добре дошли!

Основно училище "Георги Сава Раковски" гр. Варна

Проекти на училището

Проект "Твоят час"

ОУ ”Георги Сава Раковски” участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За учебната 2016/2017г. са сформирани 5 групи за обучителни затруднения и 14 групи за занимания по интереси.

Официален сайт на проекта - http://tvoiatchas.mon.bg/

Прочети още

Последни новини

Лятно училище

Уважаеми родители, от 10 до 14 юли 2017 г. вкл., от 9.00 до 12.00 часа , в ОУ "Г. С. Раковски" се организират летни занимания за децата, които са записани и...

Прочети още

Прием в Първи клас

В раздел Прием можете да видите списък с разпределението на приетите след трето класиране ученици в Първи клас!

Прочети още

Благодарствено писмо от СБНУ

Прочети още