Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

Уведомявам учениците от випуск VII клас, че на 15.06.2020г. и на 17.06.2020г. /дните за НВО/ се явяват в училище в периода от 08.15 до 08.30ч. В двора на училището ще се допускат само ученици. Не се допуска струпването на ученици на разстояние по-малко от 1.5м един от друг. В сградата се влиза през централния вход след представяне на бележник или ученическа лична карта и служебна бележка. Учениците да носят и работят по време на изпита с черен химикал!

Квестори ще Ви поканят за влизане в сградата. Влизането е организирано и без струпване под контрола на квесторите и медицински специалист. Учениците заемат работните си места в съответната стая, които са обозначени с етикет. Поставят чанта и/или връхна дреха в надписания плик, който е на работното място и в който нямат право да внасят и изнасят вещи до края на изпита. Поставят изключен телефона си в плик и го предават на квестора. Нямат право на смарт часовници и други комуникационни устройства, наличието на които може да доведе до анулиране на работата и отстраняване от изпита.

Родители не се допускат в двора на училището преди, по време на и до края на изпита.

Пожелавам успех!

Д. Димитров, директор

Инструктаж за ученика за НВО 2020 г.

Клип от МОН, представящ изпитния комплект за НВО VII клас. Линковете за достъп ще бъдат активни до 22.06.2020 г.    

НВО в 7 клас - кратки указания!

Как да преодолеем стреса преди изпитите - презентация

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас през учебната

2019 - 2020 година: 


VІІ клас
Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Уведомявам учениците от випуск VII клас и техните родители, че във връзка с организирането на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година на учениците, завършили основно образование, в VIII клас на неспециализираните училища от област Варна, съгласно заповед № РД06- 413/30.04.2020 г. на началника на РУО – Варна за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. на неспециализираните училища от областта (публикувана на сайта на РУО - Варна) за профил „Изобразително изкуство" и профил „Музика", както и за специалностите от професии от област на образование „Изкуства" - професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ и „Модерен танц“ за прием в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна ще се проведат изпити за проверка на способностите, както следва:

-   за профил „Изобразително изкуство" - по изобразително изкуство на 22 юни 2020г.:

-   за профил „Музика“ - по музика на 23 юни 2020 г.;

-   за специалностите „Български танци“ и „Модерен танц“ от професията „Танцьор“ - по физическо възпитание и спорт на 24-25 юни 2020 г.

     През тази учебна година за пръв път ще се проведе изпит за проверка на способностите за специалностите „Български танци“ и „Модерен танц“ от професията „Танцьор“, който е по физическо възпитание и спорт.

     Учениците, обучавани в VII клас, които ще кандидатства за прием в посочените паралелки в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна. трябва да се явят на съответните изпити за проверка на способностите. За целта се изисква те да подадат заявление (по образец) в училището, в което се обучават в момента, в срок от 27 до 29 май 2020 г. Писмено в срок до 08 юни 2020 г. учениците ще бъдат уведомени за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. Резултатите от тези изпити ще бъдат обявени до 26 юни 2020 г.

    Заявленията на учениците трябва да се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището, като към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.
    Заявленията се подават в канцеларията на училището в работното време от 8.30 – 17.00ч. в дните от 27-28.05.2020г. На 29.05.2020 г. заявления ще се приемат от 8.30 до 11.30 часа! Обръщам внимание на заинтересованите родители, че след 11.30ч. на 29.05.2020г. няма да се допускат външни лица в сградата на училището,поради подготовката й за ДЗИ и противоепидемичните мерки.