Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Информация за кандидатстване след завършен VII клас - основно образование за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители и седмокласници, 

в прикачените файлове предоставям информация за запознаване с резултатите от НВО 7 клас и оценената изпитна работа.

Давам информация и за:

1.  мин. и макс. бал за 2023г. за област Варна по училища и паралелки в тях:

първи етап https://ruo-varna.bg/images/files/2023/stat-paralelki.pdf

втори етап https://ruo-varna.bg/images/files/2023/stat-paralelki2.pdf

трети етап http://ruo-varna.bg/images/files/2023/stat-paralelki3.pdf

четвърти етап https://ruo-varna.bg/images/files/2023/4etap.pdf

2. информация за дейностите по прием в осми клас: http://ruo-varna.bg/images/files/2024/24-students-7.pdf

Обърнете внимание на: 

- сроковете за подаване на заявления

- сроковете за записване

- посочвайте голям брой желания още на първо класиране

3. Учениците могат да подават заявления за участие в класирането, чрез:

ð Училищата определени за приемане на документи за участие в класирането - посочени са в линка от т.2;

ð В ОУ "Г. С. Раковски" - Варна, от екип, който  осъществява консултиране и съдействие за въвеждане на желанията, с работно време от 8.30 до 17.00ч. За целта ученикът се придружава от родител - задължително ;

ð Онлайн, чрез различни устройства, с възможност за достъп до
ЕИСПИ за въвеждане на заявленията /желанията/ по входящ номер на ученика и уникален индивидуален идентификационен код от служебната бележка - по всяко време на денонощието в обявения период за съответния етап.      

Заповедтта за запознаване вижте в прикачените файлове надолу.

Отлично представяне на учениците от IV клас на ОУ "Георги Сава Раковски", гр. Варна на НВО по БЕЛ и математика. Резултатите са значително над средните за региона и страната - 85,21 по  БЕЛ и 83,08 по математика. Двама ученици имат 100 точки на изпита по БЕЛ, а четирима са със 100 точки на изпита по математика. Един ученик има 100 точки и на двата изпита.

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

Уважаеми седмокласници и родители на седмокласници,
напомням за организираната родителска среща на 15.05.2024г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището. Темата е организиране и провеждане на НВО 7 клас и дейностите при прием в 8 клас.
В тази връзка Ви информирам още и за:
1. От РУО-Варна е организирана допълнителна информационна среща за родители на седмокласници на 22.05.2024 г. и23.05.2024
г., както следва:
За родители с възможности за участие в срещата на 22.05.2024 г.от 17,00 ч. до 18,00 ч.
/приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNlMzliYmEtOTAxOC00ODM1LWJkODYtMzI3NTY3OGVmZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d
За родители с възможности за участие в срещата на 23.05.2024 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч.
/приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyZDk5OWQtNmIzOC00OWYyLWFlOTMtMjBmOTFiMGU3YjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d
Обръщам внимание, че броят на възможните участници е ограничен по технически причини и при забавяне е възможно да не можете да се свържете.
2. Заповед №РД06-493/24.04.2024 г.  на началника на РУО - Варна за държавен план-прием за държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година, включително и с отразения в нея начин на балаобразуване при кандидатстване в отделните паралелки.
3. Предоставям за информация и Наредба №10/2016г., като обръщам внимание да се запознаете с чл.57, ал.6, ал. 7, ал. 8 и ал.9, чл. 58, ал.3, чл. 63 и Раздел VIа, касаещ прием на ученици в V, в VIII и в XI клас след полагане на изпит от
националното външно оценяване и/или за проверка на способностите на
допълнително определена дата.
4. Модел на НВО за VII клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2023-2024 година
Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2023-2024 година
Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2023-2024 година
Горните модели на НВО са публикувани на 15.09.2023 г.

5. Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година
6. Предоставям и информация за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от НВО 7 клас:
- Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в ЕИСИП и достъпът до нея се осъществява
едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код.
- Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика може да стане при условия и
по ред, определени със заповед на началника на РУО.
- Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по
математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в
системата с определени права на достъп, като:
а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени
точки за всеки един отговор;
б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно
от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
- При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със
сканираното ѝ изображение ученик подава писмено искане до председателя на РКПОИР,
в срока, определен в заповедта на началника на РУО по т. 70.
- Председателят на РКПОИР и председателят на РКОПНВО предприемат необходимото за
сверяване на изображението с оригиналната изпитна работа.
7. Информирам и за: За улеснение на
родителите и учениците, на началната страница на сайта на РУО-Варна са
публикувани препратки към информацията за провеждане на НВО 7 клас и дейностите
по реализиране на ДПП за учебната 2024/2025 г. Информацията ще се публикува
периодично, с цел родителите и учениците да получават навременна и актуална
информация.

8. Всяка информация, касаеща НВО 7 клас и дейностите по прием в 8 клас ще бъде предоставяна и през електронния дневник и сайта на училището.

Уважаеми седмокласници и родители на седмокласници,
към информацията, която Ви предоставих за дейностите при провеждане на изпит за проверка на способностите, допълвам със следната информация, постъпила на 09.05.2024г. от РУО - Варна:
"Съгласно
учебно-изпитната програма, утвърдена със Заповед РД09-166/2З.01.2024 г., на
министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с
приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната
2024/2025 година в неспециализираните държавни и общински училища (Приложение № 4 — публикувана на сайта на МОН) е необходимо да информирате учениците, че се изисква от кандидатите следното:  „Проверка на здравословното
състояние на кандидата се извършва от специалист преди деня на изпита, като на
изпита се представя медицинско удостоверение. заверено от лекар ортопед.“ 

Изпити за проверка на способностите - допълнителна информация

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“  - гр. Варна организира дни на отворените врати за бъдещите кандидат-гимназисти, техните родители и учители. 
  В дните от 13.05 и 14.05 от 10:00 до 16:30 ч. отварявме вратите си за всички, които пожелаят да видят отблизо как учим и се забавляваме.
    Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, професионалната подготовка, последващата реализация, извънкласните програми, изисквания на училището и график на приема след 7 клас.
   Желаещите ще присъстват на кратки открити уроци. Ще се запознаят с резултатите и способностите на нашите ученици. 
     Ще имат възможност  да поговорят с възпитаници, преподаватели по различни предмети и да разгледат базата на училището ни.
 
Регистрацията за участие се извършва на:
e-mail: info-400058@edu.mon.bg или на сл. телефон: 052 303 665
 
С уважение,
Руслан Скулев
 Директор на ПГХиХВТ„ Д.И.Менделеев“, гр. Варна"

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас през учебната

 

 

2023 - 2024 година: 


VІІ клас
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09.00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV клас през учебната

2023 - 2024 година:

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа