Изпитни сесии

Изпитни сесии

На основание чл. 21 и чл. 23 от Правилника за дейността на ОУ "Георги Сава Раковски" изпити за определяне на срочна и годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение се насрочват със заповед на Директора, след подадено заявление на родител. Сесиите се организират както следва:

  • редовна сесия - през м.януари до м. март
  • първа поправителна сесия - 2 (две) седмици след приключване на учебното време за ученика
  • втора поправителна сесия - 2 (две) седмици преди началото на новата учебна година
Изпити за годишна оценка за ученик в VII клас в СФО по чл. 112, ал.1, т.2 от ЗПУО:

2.2.1 За изпита по технологии и предприемачество - провежда се като писмена и практическа част за  два астрономически часа, от които до 45 минути - за писмената част  - 16.01.2023г.

- Пенка Рашева – председател

- Самуил Георгиев – член

2.2.2 За изпита по информационни технологии – провежда се като комбинация от писмен и практически за  два астрономически часа, от които до 45 минути - за писмената част – 17.01.2023г.  в работен кабинет – да се подготви лаптоп за изпита от председателя на комисията по оценяване.

- Десислава Георгиева – председател

- Ваньо Дабков – член

2.2.3 За изпита по ФВС - провеждат се като практически за два астрономически часа – 18.01.2023г. /сряда/ от 07.30ч. в голям физкултурен салон.

- Румен Атанасов – председател

- Теменуга Денчева – член

2.2.4 За изпита по  музика - провежда се като писмена и практическа част за  два астрономически часа, от които до 45 минути - за писмената част – 19.01.2023г.

- Десислава Пончева – председател

- Десислава Георгиева - член

2.2.10 За изпита по изобразително изкуство – провежда се като писмена и практическа част за  два астрономически часа, от които до 45 минути - за писмената част  - 20.01.2023г.

- Самуил Георгиев – председател

- Пенка Рашева – член