Последни новини

Информация за учениците от VII клас

facebook thumb

Във връзка с реализирането на държавния план-прием на учениците, завършили основно образование през учебната 2019/2020 г., в VIII клас на неспециализираните училища за учебната 2020/2021 г., информирам за следното:
I.    Учениците, завършили основно образование през учебната 2019/2020 г., и родителите им подават документите за участие в първи /3-7.07.2020г./ и трети /24-27.07.2020г./ етап на класирането само по електронен път. Подаването на заявления може да стане от следните места:
1.    От дома или друго място:
Учениците и родителите могат да подадат самостоятелно документите по електронен път от вкъщи или друго място. За целта се влиза в платформата https://priem.mon.bg (която е изписана на вече получената от ученика служебна бележка) с ЕГН, входящ номер и код за достъп (наличен на служебната бележка). При кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се сканира и прикачи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (двете страни на медицинското свидетелство да се поставят в един общ файл, защото платформата не позволява прикачването на два файла).
Препоръчително е да се използва този начин за подаване на документите, за да се избегне контактът с други лица поради все още усложнената ситуацията с COVID-19, както и възможността да се подават по всяко време на денонощието в посочения период.
2.    В училищата (центрове, гнезда), определени да приемат документи на ученици за участие в първи и грети етап на класирането.
Документи на учениците на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна за участие в класиранията ще могат да се подават в СУ „Св. Климент Охридски“ – Варна с адрес: гр. Варна, ул. „Михаил Колони" № 10 .
Комисии в посоченото училище ще приемат документите на учениците. Учениците подават на хартиен носител заявление с подредените желания заедно с родител, който трябва да представи документ за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението. При отсъствие на родител се изисква нотариално заверено пълномощно за лицето, което го представлява, упълномощеното лице трябва да представи документ за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението. Копие от нотариално завереното пълномощно се прилага към заявлението. При попълване на документите родителят ползва собствен химикал. Член на комисия ще въведе електронно в платформата желанията от хартиеното заявление. При кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се представи на комисията медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
Работното време на комисиите ще бъде от 09.00 часа до 17.00 часа. Не работят в събота и неделя.
3. От училището, в което учениците са завършили основно образование:
Учениците и родителите могат да подават документите за участие в класирането по електронен път и в училищата, в които са завършили основно образование (VII клас), където определено от директора лице само ще ги подпомага при въвеждане на желанията. При кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се прикачи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
Поради усложнената ситуацията с коронавируса COVID-19 и малкия брой на дните за приемане на заявленията в училищата – центрове е необходимо да се използват възможностите на платформата и подаването на информацията от дома на ученика или друго място с интернет свързаност.
Независимо от мястото на подаване на документите, за всеки ученик може да се подаде само едно заявление.
             В изпълнение на чл. 8, ат. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст) и изискването всички ученици, завършили основно образование през учебната 2019/2020 г., да участват в държавния план-прием в VIII клас, е необходимо всеки ученик да подаде заявление за участие в класиранията.
II. Изискванията към документите, които трябва да бъдат подадени в училищата (центрове, гнезда) за участие в държавния план прием:
1.    Заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания.
2.    Копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването:
3.    Копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал.2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година - за ученици от училища от друга област.
4.    Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
5.    Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии, независимо дали са в обединено училище, професионална гимназия, профилирана гимназия или средно училище.
Учениците, кандидатстващи за специалностите „Корабоводене-морско“ от професията „Корабоводител“ и „Електрообзавеждане на кораби“ от професията „Електротехник“ във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец” - гр. Варна, трябва да имат нормално цветоусещане съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица.
За специалността „Очна оптика“ в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий Ив. Менделеев“ - гр. Варна се изисква нормален слух, зрение и цветоусещане съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Техник по очна оптика“.
За тези специалности в медицинското свидетелство трябва да е налице съответната информация.
6.    Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10/01.09.2016 г., за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.
7.    Копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища в ЧУЖДИ държави по чл. 55, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г.
При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.
      ВНИМАНИЕ:     
1.    При подаване на документите в съответното училище трябва да се спазва задължително разстояние от 1 - 1,5 м между чакащите да ги подадат, както в двора на училището, така и при допускане в училищната сграда, в залата за попълване на заявлението и в залата за неговото подаване.
2.    В училищната сграда, в залата за попълване на заявлението и в залата за неговото подаване учениците и родителите трябва да бъдат с маски или шлем.
3.    Учениците подават заявлението заедно с родител, който трябва да представи документ за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението.
4.    При отсъствие на родител се изисква нотариално заверено пълномощно за лицето, което го представлява, упълномощеното лице трябва да представи документ за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението. Копие от нотариално завереното пълномощно се прилага към заявлението.
5.    В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от професии, за които отговарят на условията за балообразуване.
6.    За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.
7.    Всяко желание се вписва само на един ред. Броят на желанията за класиране не е ограничен.
8.    При условие, че кандидатът желае да впише повече желания от възможните полета в заявлението, попълва второ, на което вписва трите имена на ученика, ЕГН и входящия номер, желаните профили или специалности от професии, подписва се от ученика, родителя и от член на комисията, а на първия екземпляр на последния ред вписва текста „продължава”.
9.    Ученикът поставяне знак „Z” след последното записано желание.
10.    В заявлението не трябва да се допускат корекции. Трябва да бъде попълнено четливо.
11.    Заявлението трябва да бъде подписано от ученика. Да се напишат име и фамилия на родител/настойник и същият да се подпише.
12.    В заглавната част на заявлението се вписват имената и личните данни на ученика, а не на родителя/настойника.
13.    Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област. За класиране в училищата на територията на всяко регионално управление на образованието се подава отделно заявление за съответната област.
14.    Кодовете на паралелките се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението.
15.    При несъответствие между текста на пълното наименование на училището, профила или специалността от професия и на кода, водещ е текстът.
16.    Член от комисията въвежда в портала желанията от подаденото от ученика и родителя заявление. Разпечатва го и го предоставя на родителя за подпис.
17.    Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VIII клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.