Последни новини

Национален кръг на олимпиадата по география и икономика

facebook thumb

  Съгласно заповед № РД09-561/18.01.2022 г. , Националният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе по области в училищата - координатори. Националната комисия определи ден 30.04.2022 г. с начален час 9:00.

ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
На основание заповед №РД09-2798 от 06.04.2022 г. на Министъра на образованието и науката Националната комисия за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика прави следните изменения в Регламента:
В т. 4. да се чете:
4. Национален кръг на олимпиадата по география и икономика – 30. 04. 2022 г., начало 9.00 часа, по области
В т. 4.1. да се чете:
4.1. Националният кръг на олимпиадата по география и икономика се организира и провежда съгласно дейностите в Приложение № 1, Раздел IV на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменени със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнени със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., и графика за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2021 – 2022 година, утвърден със Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г., изм. съгласно Заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката на 30.04.2022 г. от 9:00 часа, по области. Организацията и провеждането му се осъществяват от училището-координатор за съответната област.
В т. 4.4. да се чете:
4.4. Националният кръг на олимпиадата включва два етапа:
А) писмен изпит с 30 състезателни задачи с продължителност на работа 90 мин. за всички състезателни групи.
Б) писмен отговор на 1 или 2 проблемни въпроса за II, III и IV състезателни групи с продължителност на работа 90 мин. за всички ученици от посочените групи.
Организация на работата:
А) в 9:00 учениците започват работа по писмения изпит.
Б) в 11:00 учениците започват работа по проблемните въпроси.
В т. 4.5. да се чете:
4.5. След отчитане на резултатите Националната комисия обявява крайното класиране на участниците по състезателни групи.

В останалата си част регламента остава непроменен.   

 

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ