Последни новини

Областен кръг на олимпиадата по математика

facebook thumb

  Уведомявам, че областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2023 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ - Варна.

Всички ученици, които са класирани за областен кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ - Варна в 08:20 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

Квесторите следва да се явят в МГ ,,Д-р Петър Берон“ - гр. Варна в 07:30 ч. на 12.02.2023 г. за инструктаж и изпълнение на задълженията си.

На сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ е публикувана „Справка за подадените от училищата на област Варна заявки за участие в областния кръг на олимпиадата по математика“.

На 09.02.2023 г. на сайта на гимназията ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.

Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

>          в МГ „Д-р Петър Берон“ - писмените работи на учениците от IV клас и от VII.

VIII, IX, X. XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);

>       в ОУ „Захари Стоянов“ - писмените работи на учениците от V и VI клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 г. се определят от директорите на  училищата - координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

Д. Димитров, директор