Последни новини

Организация на учебния процес 12 - 20.11.2020 г.

facebook thumb

  Уважаеми родители, ученици и колеги,

Считано от 12.11.2020г. до 22.11.2020г. учебният процес ще бъде организиран по следния начин:

I - IV клас присъствено обучение с утвърденото седмично разписание и продължителност на часовете.

V - VII клас ще преминат към обучение в електронна среда през платформата Google classroom и създадените от учителите виртуални класни стаи. С цел учителите, които водят в начален и прогимназиален етап да могат да изпълнят задълженията си, продължителността на часовете е както следва:

1ч. - 7.30 - 8.00

2ч. - 8.20 - 8.50

3ч. - 9.10 - 9.40

4ч. - 10.10 - 10.40

5ч. - 11.00 - 11.30

6ч. - 11.50 - 12.20

7ч. - 12.40 - 13.10

Учениците и учителите провеждат часовете от седмичното разписание по обявения график. При неявяване на ученик се поставя отсъствие по неуважителни причини от учителя. Класните ръководители уважават отсъствието след представяне на надлежен документ.

 Индивидуално обучаваните в електронна среда ученици от V - VII клас за този период ще бъдат с разписанието на паралелките си.

При отсъствие на учител поради заболяване, се осигурява заместващ учител по специалността. При невъзможност да се осигури ще се обединяват паралелки в обща класна стая с учител по специалността, с цел осигуряване в максимална степен на държавните образователни стандарти. При липса на учител ще се пропуска час, за което ще бъдете уведомени.

Състоянието на училището към днешна дата:

Осем учители в болничен. Един учител с положителен PCR тест. Един учител и двама хигиенисти в карантина, поради контакт с близък с положителен тест. Увеличаващ се брой на карантинираните ученици, поради положителен тест на родител. Отсъстващите ученици  за 10.11.2020г. са 89, за 11.11.2020г. са 95. Увеличава се и броя на заявленията за обучение в електронна среда.
Димитър Димитров
Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна