Последни новини

Организация на учебния процес 23 - 30.11.2020 г.

facebook thumb

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Считано от 23.11.2020г. до 30.11.2020г., включително, учебният процес ще бъде организиран по следния начин:

I - IV клас присъствено обучение с утвърденото седмично разписание и продължителност на часовете. Занималните няма да функционират, както и отпада обедното хранене. Родителите трябва да приберат децата си след последния учебен час за съответната паралелка.

По преценка на класните ръководители учениците от I - IV клас могат да носят маски в класните стаи.

V - VII клас ще продължат обучение в електронна среда през платформата Google classroom и създадените от учителите виртуални класни стаи. С цел учителите, които водят в начален и прогимназиален етап да могат да изпълнят задълженията си, продължителността на часовете в електронна среда е както следва:

1ч. - 7.30 - 8.00

2ч. - 8.20 - 8.50

3ч. - 9.10 - 9.40

4ч. - 10.10 - 10.40

5ч. - 11.00 - 11.30

6ч. - 11.50 - 12.20

7ч. - 12.40 - 13.10

Учениците и учителите провеждат часовете от седмичното разписание по обявения график. При неявяване на ученик се поставя отсъствие по неуважителни причини от учителя. Класните ръководители уважават отсъствието след представяне на надлежен документ.

 Индивидуално обучаваните в електронна среда ученици от V - VII клас за този период ще бъдат с разписанието на паралелките си.

При отсъствие на учител поради заболяване, се осигурява заместващ учител по специалността. При невъзможност да се осигури ще се обединяват паралелки в обща класна стая с учител по специалността, с цел осигуряване в максимална степен на държавните образователни стандарти. При липса на учител ще се пропуска час, за което ще бъдете уведомени.
Ръководството на училището ще съобрази промяната в обстановката и има готовност да реагира своевременно с ново решение, касаещо учениците I - IV клас, следвайки указанията на компетентните органи.
Женя Велчева,
временно изпълняващ длъжността директор