Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

ОУ ”Георги Сава Раковски” участва в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За учебната 2019/2020 г. e сформиранa 1 групa "Дигиталният свят - нашето бъдеще" с ръководител г - жа Десислава Георгиева.

Официален сайт на проекта - https://oud.mon.bg/home#