Изпитни сесии

Изпитни сесии

На основание чл. 21 и чл. 23 от Правилника за дейността на ОУ "Георги Сава Раковски" изпити за определяне на срочна и годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение се насрочват със заповед на Директора, след подадено заявление на родител. Сесиите се организират както следва:

  • редовна сесия - през м.януари до м. март
  • първа поправителна сесия - 2 (две) седмици след приключване на учебното време за ученика
  • втора поправителна сесия - 2 (две) седмици преди началото на новата учебна година