Прием

Прием

 Уведомявам родителите на ученици в първи клас за учебната 2023 - 2024 година, че на 20.06.2023г. от 18.00ч. ще бъде проведена родителска среща. До 19.30ч. на 19.06.2023г. ще бъдат качени списъците на разпределените по паралелки ученици, класните стаи и класните им ръководители. В списъците, учениците ще бъдат по входящите номера на заявленията за записване.

Уведомявам родителите на класираните първокласници, че на 16.06.2023г., поради провеждането на НВО в 7 и 10 клас, записването ще бъде в канцеларията на училището от 14.00-15.30ч.

Д. Димитров, директор

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 17.05.2023 г. от 10.00 часа.

Електронна платформа за прием в Първи клас

Система от правила за електронен прием в Първи клас

График на дейностите за прием в Първи клас за учебната 2023 - 2024 г.

Прилежащ район

Училищен план - прием за учебната 2023 - 2024 година, както следва:

I.

 Училищен план прием за учебната 2023-2024 година както следва:

 1. Прием в първи клас:
 • I клас – 5 паралелки по 24 ученици – 120 ученици
 • Критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2023-2024 година са приети от Община Варна и публикувани на интернет страницата на училището.
 • Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден в сборни групи:

-           първи клас – 4 сборни групи –  110 ученици общо

-           втори клас – 2 сборни групи – 56 ученици общо

-           трети клас – не се предвижда – 0 ученици

-           четвърти клас – не се предвижда – 0 ученици

II.

  Прием в пети клас:

 • V клас – 4 паралелки по 28 ученици – 112 ученици

III.

    В останалите класове няма да има промяна в броя на паралелките. Свободните места в тях ще са съгласно чл. 104 от Наредба №10от 1.09.2016г.

Критерии за подбор и прием в сборните групи за ЦОУД за ученици в първи и втори клас през учебната 2023/2024 година, както следва:

 1. Дете сирак или полусирак – 5 или 4 точки.
 2. Дете с родител с ТЕЛК ( лежащо болен, за когото другия родител полага грижи ) – 4 точки
 3. Дете със самотен, работещ родител ( самотен родител се смята този, в чийто акт за раждане на детето е записан само един родител или при отказ от родителски права) – 4 точки.
 4. Дете на двама, работещи на трудов договор и пълен работен ден  (дневна смяна) – 3 точки – удостоверява се със служебна бележка, с подпис и печат на работодателя.
 5. Ученици, които не са ангажирани с извънучилищни дейности във времето : при първа смяна от 12:30 ч. до 16:30 ч. и при втора смяна от 08:00 ч. до 12:30 ч. на редовните учебни занятия в училището, според изискванията за непрекъсната заетост в групи за целодневна организация на учебния ден. Този факт се удостоверява с попълване на Декларация от родителите, която се подава заедно с документите за кандидатстване. Дете, което отсъства в посочения период поради заетост в извънучилищни занимания, се отписва от групата за целодневна организация на учебния ден и мястото му се заема от следващо поред дете в списъка на резервите.

При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 4 от Наредба №10/01.09.2016г., ученик, включен в целодневна организация на учебния ден , може да не участва в една или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г.  в определени дни, като това се удостовери с документ от съответната организация.

 1. Всички документи – заявление и тези, доказващи нуждата от ЦОУД (занималня), носещи точки, включително и горепосочената декларация, се подават по електронен път, сканирани на електронната поща на училището – ou_gsrakovski@abv.bg
 • За първи клас – ако броят на подадените заявления за записване в първи клас с изразено желание за посещаване на група ЦОУД надвишава броя на обявените с План – приема места, родителите ще бъдат уведомени на първата родителска среща да подготвят документи за подбор според критериите в срок, съгласуван с родителите на първата родителска среща и утвърден от директора.
 • За втори клас – всички документи се подават сканирани по електронен път, на електронната поща на училището - ou_gsrakovski@abv.bg в срок с начало 20.00ч. на 19.06.2023г. до 01.09.2023г. Заявления, постъпили след 01.09.2023г. участват за свободните места и влизат в списък с резерви. Заявления, отчетени от електронната поща с дата и час преди обявените за начало, не отговарят на критериите и не участват в класирането. Всяко постъпило заявление ще получи входящ номер, който ще служи като отговор на подаденото заявление след обработка на постъпилите писма в работното време на училището. Входящите номера ще се регистрират по реда на постъпилите заявления в електронната поща. Всички постъпили електронни съобщения ще се съхраняват в електронната поща за срок до края на учебната 2023 – 2024 година за осъществяване на контрол при необходимост. Комисия ще класира учениците по обявените критерии.
 1.  След 15.09.2023 година при отпадане на дете от групата за целодневна организация на учебния ден, мястото се заема от следващо поред дете от списъка с резерви.
 2. При подадени повече заявления от наличните свободни места и равни други предимства се отчита времето на подаденото заявление, отчетено от електронната поща на училището.