Прием

      Критерии за подбор при записване на ученици в сборни групи за целодневна организация на учебния ден – първи, втори и трети клас, за учебната 2018-2019г.

I.    За ученици в първи клас в ОУ „Г.С.Раковски“ – Варна, за учебната 2018-2019г. се сформират две сборни групи, за учениците, родени през 2011г. и с издадено удостоверение за завършена ПГ.
II.    За ученици втори клас в ОУ „Г.С.Раковски“ – Варна, за учебната 2018-2019г. се сформира една сборна група.
III.    За ученици в трети клас в ОУ „Г.С.Раковски“ – Варна, за учебната 2018-2019г. се сформира една сборна група
като се спазват следните критерии:
1. Дете сирак или полусирак – 5 или 4 точки
2. Дете с родител с ТЕЛК ( лежащо болен, за който другия родител полага грижи ) – 4 точки
3. Дете със самотен, работещ родител – 4 точки
4. Дете на двама, работещи на трудов договор и пълен работен ден (дневна смяна) – 3 точки – удостоверява се със служебна бележка, с подпис и печат на работодателя.
5. Ученици, които не са ангажирани с извънучилищни дейности във времето от: при първа смяна от 12.30 – 16.30ч. и при втора смяна от 08.00-12.30ч. на редовните учебни занятия в училището, според изискванията за непрекъсната заетост в групи за целодневна организация на учебния ден. Този факт се удостоверява с попълване на Декларация от родителите, която се подава заедно с документите за кандидатстване. Дете, което отсъства в посочения период, поради заетост в извънучилищни занимания се отписва от групата за целодневна организация на учебния ден и мястото му се заема от следващо поред дете в списъка на резервите.
6. Всички документи – заявление и доказващи нуждата от целодневна организация на учебния ден - занималня - ( носещи точки) вкл. и горепосочената декларация, се подават по електронен път на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg
• за 1-ви клас - във времеви интервал, съгласуван с родителите при първата родителска среща и обявен на сайта на училището не по-късно от три дни преди старта на подаване на документите.
•  за 2-ри и 3-ти клас – от 29.05.2018г. 20,00 ч. до 01.09.2018 г.
Подадените след 01.09.2018г. заявления са за попълване на свободни места.

7. След 15.09.2018 при отпадане на дете от групата за целодневна организация на учебния ден, мястото се заема от следващо поред дете от списъка.
8. При подадени повече заявления от наличните свободни места и равни други предимства се отчита времето на подаденото заявление, отчетено от електронната поща на училището.

                         

                            Нови правила за прием в първи клас
Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование, обнародвани в бр.77 от 26.09.2017 година,  е изготвен проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Системата и районите са публикувани на електронната страница на Общински съвет – Варна (www.varnacouncil.bg) за обществено обсъждане. Влизат в сила след приемането им с решение на Общински съвет – Варна от учебната 2018-2019 година и са валидни и със задължителен характер за всички общински училища. Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:
 
- първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и повече години;
- втора група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но по-малко от 3 (три) години;
- трета група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) година;
-  четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището.
Електронната система за прием в първи клас е свързана с локалната база данни „Население“ на община Варна и при попълване на заявление автоматично класира според  адреса на детето, който е по-благоприятен за него. В базата данни са включени само адреси с адресни регистрации към момента на стартиране на системата. Ако по някаква причина липсва информация в базата данни на системата за електронен прием за конкретно дете, заявление се подава само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията на детето.
Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в дадено училище, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:
*  дете с трайни увреждания над 50 %
*  дете на двама починали родители
*  други деца от семейството, обучаващи се в училището
*  деца, завършили подготвителна група в училището
* поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища
Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в съответното училище, децата се класират на случаен принцип.
Приемът стартира през месец май и се осъществява съобразно График на дейностите.  Подаването на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до 10  училища, подредени по ред на желанието. Електронната платформа за прием в първи клас (https://school.is-vn.bg/index) е публикувана и на електронната страница на Община Варна (varna.bg) в рубриката „Прием в първи клас“.
За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до Интернет, всяко училище осигурява на място компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост. Заявлението се подава в училището, което е избрано като първо желание. Съдействие гражданите могат да получат и в районните администрации.

Електронна платформа за прием в Първи клас

График на дейностите за прием в Първи клас за учебната 2018 - 2019 г.

Прилежащ район

Последни новини

Европейско кенгуру

Учениците, подали заявление за участие в състезанието "Европейско кенгуру", да се явят на 23.03.2019г. в 10.30ч. в сградата на ОУ "Г.С.Раковски" - Варна....

Прочети още

Родителска среща за учениците от Първи Г клас

   Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 13.03.2019 г. от 18,15 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I г клас. Срещата ще се проведе в класната ста...

Прочети още

Пролетно математическо състезание

    Уважаеми родители и ученици от випуск IV клас, в срок до 18.03.2019г. можете да заявите желание, за участие в "Пролетно математическо състезание за у...

Прочети още