Прием

Критерии за подбор при записване на ученици в сборни групи за целодневна организация на учебния ден – първи, втори и трети клас, за учебната 2019-2020г.

1. Дете сирак или полусирак – 5 или 4 точки
2. Дете с родител с ТЕЛК ( лежащо болен, за който другия родител полага грижи ) – 4 точки
3. Дете със самотен, работещ родител – 4 точки
4. Дете на двама, работещи на трудов договор и пълен работен ден (дневна смяна) – 3 точки – удостоверява се със служебна бележка, с подпис и печат на работодателя.
5. Ученици, които не са ангажирани с извънучилищни дейности във времето от: при първа смяна от 12.30 – 16.30ч. и при втора смяна от 08.00-12.30ч. на редовните учебни занятия в училището, според изискванията за непрекъсната заетост в групи за целодневна организация на учебния ден. Този факт се удостоверява с попълване на Декларация от родителите, която се подава заедно с документите за кандидатстване. Дете, което отсъства в посочения период, поради заетост в извънучилищни занимания се отписва от групата за целодневна организация на учебния ден и мястото му се заема от следващо поред дете в списъка на резервите.
6. Всички документи – заявление и доказващи нуждата от целодневна организация на учебния ден - занималня - ( носещи точки) вкл. и горепосочената декларация, се подават по електронен път, сканирани, на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg
• за 1-ви клас – ако броят на подадените заявления за записване в първи клас с изразено желание за посещаване на група ЦДО надвишава броя на обявените в План - приема места, родителите ще бъдат уведомени на първата родителска среща да подготвят документи за подбор според критериите в срок, съгласуван с родителите на първата родителска среща и утвърден от директора.
•  за 2-ри и 3-ти клас – от 20.00 ч. на 20.06.2019г. до 01.09.2019 г.
Подадените след 01.09.2019г. заявления са за попълване на свободни места.
Заявления, отчетени от електронната поща с дата и час преди обявените за начало, не отговарят на критериите и не участват в класирането.
7. След 15.09.2019 при отпадане на дете от групата за целодневна организация на учебния ден, мястото се заема от следващо поред дете от списъка.
8. При подадени повече заявления от наличните свободни места и равни други предимства се отчита времето на подаденото заявление, отчетено от електронната поща на училището.

Заявление и декларации за кандидатстване за прием в групи за ЦОУД можете да свалите от прикачените файлове по - надолу.

Училищен план прием за учебната 2019 - 2020 година, както следва:
    Прием в първи клас:

    I клас – 4 паралелки по 24 ученици – 96 ученици

Класни ръководители: Ралица Вълканова - Ia клас, Диана Маринова - Iб клас, Кремена Тодорова - Iв клас и Боряна Пеева - Iг клас.

След сформиране на паралелките ще бъде обявена датата на първата родителска среща.

 В паралелките от I клас учениците ще изучават като Избираеми учебни часове Български език и литература, Математика и Английски език.
    Критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020 година са приети от Община Варна и публикувани на интернет страницата на училището.
    Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден
    първи клас – 3 сборни групи –  84 ученици общо
    втори клас – 2 сборни групи – 56 ученици общо
    трети клас – 1 сборна група – до 20 ученици
    четвърти клас – не се предвижда – 0 ученици
  Прием в пети клас:
    V клас – 5 паралелки по 29 ученици – 145 ученици / 147 ученици в настоящия момент в четвърти клас разпределени в 5 паралелки/– прием в пети клас се извършва за свободните места.
    В останалите класове няма да има промяна в броя на паралелките. Свободните места в тях ще са съгласно чл. 104 от Наредба №10от 1.09.2016г.

Електронна платформа за прием в Първи клас

График на дейностите за прием в Първи клас за учебната 2019 - 2020 г.

Прилежащ район

Последни новини

Неприсъствени дни в училище

   Дните до 12.04.2020 г. ще са неприсъствени в училище.

Прочети още

Твоите лични данни и интернет - съвети за деца

Комисия за защита на личните данни, Актуални въпроси от обществен интерес Твоите лични данни и интернет – съвети за деца Докато работиш в интернет, 1....

Прочети още

График за електронно обучение

   Уважаеми ученици и родители, качен е нов график за провеждане на дистанционната форма на обучение - http://www.ourakovski.com/download/pages/414/grafik2f26.pdf

Прочети още