Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

Уважаеми родители и седмокласници,

със заповед на министъра на МОН №РД09-1170/03.06.2021г. е внесена промяна във вече предоставения Ви инструктаж. Промяната е на стр.2, 8 булет, както следва:

"След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова и листоветете с надпис "чернова" по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва". Текстът с надпис "листоветете с надпис "чернова"" се заличава.

Актуалният текст е както следва:"След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва".

Квесторите в залата ще запознаят още веднъж учениците с целия актуален инструктаж.

Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание, може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление в канцеларията на училището в периода от 15.02.2021г. до 12.00ч. на 19.02.2021г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявление в обявения срок са предават на РУО - Варна. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе на 17.06.2021г. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас. За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас през учебната

2020 - 2021 година: 


VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09.00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV клас през учебната

2020 - 2021 година:

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа