Последни новини

Неучебни дни

facebook thumb

   Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че 03.03.2020 г. е неучебен ден - Национален празник на Република България.

  На основание на заповед на директора на РЗИ Варна от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г., включително, са преустановени учебните занятия на територията на Община Варна.

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД07-376/02.03.2020г.


    На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1, чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), заповед №РД01-45/02.03.2020г. г. на директора на РЗИ – Варна

                   НАРЕЖДАМ:

    Да бъдат изпълнени предписанията на РЗИ за преустановяване на учебния процес в ОУ “Г. С. Раковски“ - Варна , в периода  от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г., поради обявяване на грипна епидемия в Област Варна.
Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:
1.    Да бъде публикувано съобщение на сайта на училището от Адриана Трифонова.
2.    Класните ръководители да уведомят родителите на учениците;
3.    Учителите да преструктурират на учебния материал за периода и да не допускат невзет учебен материал за учебната 2019/2020 година.
4.    Отменям всички изпити за годишна оценка на учениците в СФО за периода.
5.    Класните ръководители на учениците в СФО да уведомят родителите и учениците за промяна в графика на изпитите.
6.    Работещите в ОУ “Г. С. Раковски“ - Варна да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.
Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнява директорът на училището.
Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата, чрез таблото за съобщения, за сведение и изпълнение.

                             Димитър Димитров
                             Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна