Последни новини

Съобщение за дните на НВО

facebook thumb

  Уведомявам учениците от випуск VII клас, че на 15.06.2020г. и на 17.06.2020г. /дните за НВО/ се явяват в училище в периода от 08.15 до 08.30ч. В двора на училището ще се допускат само ученици. Не се допуска струпването на ученици на разстояние по-малко от 1.5м един от друг. В сградата се влиза през централния вход след представяне на бележник или ученическа лична карта и служебна бележка. Учениците да носят и работят по време на изпита с черен химикал!

Квестори ще Ви поканят за влизане в сградата. Влизането е организирано и без струпване под контрола на квесторите и медицински специалист. Учениците заемат работните си места в съответната стая, които са обозначени с етикет. Поставят чанта и/или връхна дреха в надписания плик, който е на работното място и в който нямат право да внасят и изнасят вещи до края на изпита. Поставят изключен телефона си в плик и го предават на квестора. Нямат право на смарт часовници и други комуникационни устройства, наличието на които може да доведе до анулиране на работата и отстраняване от изпита.

Родители не се допускат в двора на училището преди, по време на и до края на изпита.

Пожелавам успех!

За дните на провеждане на НВО след VII клас на 15.06.2020г. и 16.06.2020г. седмичното разписание на паралелките от IV до VI клас се променя както следва:

На 15.06.2020г.

1.      За випуск IV клас:

IVв провеждат учебни часове с г - жа Димитрина Димитрова по седмично разписание.

IVд провеждат учебни часове с г - жа Десислава Георгиева по седмично разписание.

IV а, б, г, е –не провеждат учебни часове. Преподаващите учители да поставят задачи за самостоятелна работа на учениците в срок до 14.06.2020г.

2.      За випуск V - VI клас

Провеждат часове по БЕЛ със съответния учител и английски език с г-жа Петя Костова.

На 16.06.2020г.

Учебни часове по утвърдения график за работа в електронна среда за IV-VII клас.

Д. Димитров, директор