Последни новини

Оформяне на срочни и годишни оценки

facebook thumb

ЗАПОВЕД

На основание чл.259, ал.1, чл.257 ал.1 и ал.2 от ЗПУО,  чл. 31 от Наредба №15 от 22.06.2019г., чл. 22, ал. 8 от наредба №11 от 1.09.2016г., заповед №РД06-536/26.05.2020г. на началника на РУО – Варна и графика на дейностите по организация и провеждане на НВО

ОПРЕДЕЛЯМ

Крайни срокове за формиране на срочна и годишна оценка за приключване на втори срок на учебната 2019/2020 година, както следва:
1.    За I - III клас формирането на срочен успех да приключи три дни преди края на втори учебен срок /оформяне до 27.05.2020г., включително/. Класните ръководители на посочените класове и преподаващите учители да впишат срочните и годишни оценки в ЗУД в периода 27.05.2020г. – 05.06.2020г.
2.    За IV клас формирането на срочен успех да приключи една учебна седмица преди края на втори учебен срок /оформяне до 09.06.2020г. включително/. Класните ръководители и преподаващите учители да впишат срочните и годишни оценки в ЗУД в периода 09 - 11.06.2020г. Класните ръководители да оформят ученическите бележници за резултатите от обучението през 2019/2020 учебна година.
3.    За V - VI клас формирането на срочен успех да приключи два дни преди края на втори учебен срок /оформяне до 12.06.2020г., включително/. Класните ръководители и преподаващите учители да впишат срочните и годишни оценки в ЗУД в периода 18 - 19.06.2020г. Класните ръководители да оформят ученическите бележници за резултатите от обучението през 2019/2020 учебна година.
4.   За випуск VII клас оформянето на срочен и годишен успех да приключи четири дни преди края на втори учебен срок /оформяне до 24.06.2020г., включително/ с попълнени графи за срочен и годишен успех. Класните ръководители да впишат срочните и годишни оценки в ЗУД /дневник, Главна книга, ученическа книжка/ до 29.06.2020г. Всеки класен ръководител на седми клас сверява информацията от дневник, Главна книга, Свидетелство за основно образование и регистрационна книга с определените длъжностни лица по допълнително обявен график.
6.    Длъжностните лица: Женя Велчева, Адриана Трифонова, Светлана Михайлова и Тодорка Тодорова обработват информацията и разпечатват свидетелствата за основно образование в срок до 03.07.2020г. В същия срок класните ръководители на седми класове организират, по допълнително изготвен график, предоставянето им срещу подпис на учениците от паралелката си.
Всички ученици и учители са длъжни да съобразят изпитванията и формирането на срочни и годишни оценки с указаните срокове. Промяна на оценки след посочените срокове са недопустими.
Информацията да се сведе до знанието на учениците от класния ръководител и чрез сайта на училището от Адриана Трифонова.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществи директорът на училището.

Димитър Димитров
Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна