Последни новини

Подаване на документи за сборни групи в ЦОУД във втори и трети клас

facebook thumb

Указания за подаване на документи от родителите на ученици II и III клас за прием в сборни групи ЦОУД и критерии за подбор при записване на ученици в сборни групи за целодневна организация на учебния ден  за учебната 2020-2021г.

Критерии:

1. Дете сирак или полусирак – 5 или 4 точки
2. Дете с родител с ТЕЛК ( лежащо болен, за който другия родител полага грижи ) – 4 точки
3. Дете със самотен, работещ родител – 4 точки
4. Дете на двама, работещи на трудов договор и пълен работен ден (дневна смяна) – 3 точки – удостоверява се със служебна бележка, с подпис и печат на работодателя.
5. Ученици, които не са ангажирани с извънучилищни дейности във времето от: при първа смяна от 12.30 – 16.30ч. и при втора смяна от 08.00-12.30ч. на редовните учебни занятия в училището, според изискванията за непрекъсната заетост в групи за целодневна организация на учебния ден. Този факт се удостоверява с попълване на Декларация от родителите, която се подава заедно с документите за кандидатстване. Дете, което отсъства в посочения период, поради заетост в извънучилищни занимания се отписва от групата за целодневна организация на учебния ден и мястото му се заема от следващо поред дете в списъка на резервите.
6. Всички документи – заявление и доказващи нуждата от целодневна организация на учебния ден - занималня - ( носещи точки) вкл. и горепосочената декларация, се подават по електронен път, сканирани, на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg
•  за II-ри и III-ти клас – сроковете са както следва: не по рано от 20.00ч. на 22.06.2020г.  Всички документи се подават по електронен път, сканирани, на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg.
Заявления, отчетени от електронната поща с дата и час преди обявените за начало, не отговарят на критериите и не участват в класирането. Всяко постъпило заявление ще получи входящ номер, който ще Ви върнем като отговор на подаденото заявление, след обработка на постъпилите писма, в работното време на училището. Входящите номера ще се регистрират по реда на постъпилите заявления в електронната поща. Всички постъпили електронни съобщения ще се съхраняват в електронната поща за срок до края на учебната 2020/2021 г. за осъществяване на контрол при необходимост. Документи се подават до 01.09.2020г., след което комисия ще класира учениците по обявените критерии. В срок до 09.09.2020г. ще бъдат публикувани списъците на класираните и резервите по входящи номера. Моля пазете си номерата за проверка на резултата от подадените документи за класиране.
7. След 15.09.2020 г. при отпадане на дете от групата за целодневна организация на учебния ден, мястото се заема от следващо поред дете от списъка.
8. При подадени повече заявления от наличните свободни места и равни други предимства се отчита времето на подаденото заявление, отчетено от електронната поща на училището.

Заявление и декларации за кандидатстване за прием в групи за ЦОУД можете да свалите от прикачените файлове по - надолу.