Последни новини

Важно за учениците от VII клас

facebook thumb

Уважаеми седмокласници и родители на седмокласници, информирам за:

Подаването на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите за учениците завършващи 7 клас през учебната 2021-2022г. ще се извършва в канцеларията на училището на хартия, както следва:

- на 26.05.2022г. от 08.00 - 16.30ч.

- на 27.05.2022г. от 08.00-14.00ч.

Заявленията са по образец и следва да са попълнени коректно и в пълен обем, с положени подписи на родител и ученик. Кодовете за съответните изпити се полагат от длъжностно лице в РУО - Варна след предаването им от директора на училището.

В частта от заявлението "На изпита за проверка на способностите по изобразитено изкуство ще работя: върху рисувателен лист/с глина", е необходимо недвусмислено да се подчертае материала, с който ще работи ученикът. Длъжностното лице, което приема заявлението в училището полага подпис в края на бланката.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по ФВС задължително се придружва от копие от застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита, което е неразделна част от заявлението.

Подадените заявления се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището.

Постъпилите в училището заявления се предават в деловодството на РУО - Варна с опис, приложение към писмо веднага след 14.00ч. на 27.05.2022г.

ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ СЛЕД 14.00Ч. НА 27.05.2022Г. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМА ОТ УЧИЛИЩЕТО И ОТ РУО - ВАРНА.

Длъжностно лице в училището за прием на заявленията е Мариана Костова - технически секретар.

В прикачен файл - заявление по образец