Последни новини

Важно за учениците от VII клас

facebook thumb

   Уважаеми седмокласници и родители на седмокласници,
напомням за организираната родителска среща на 15.05.2024г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището. Темата е организиране и провеждане на НВО 7 клас и дейностите при прием в 8 клас.
В тази връзка Ви информирам още и за:
1. От РУО-Варна е организирана допълнителна информационна среща за родители на седмокласници на 22.05.2024 г. и23.05.2024
г., както следва:
За родители с възможности за участие в срещата на 22.05.2024 г.от 17,00 ч. до 18,00 ч.
/приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNlMzliYmEtOTAxOC00ODM1LWJkODYtMzI3NTY3OGVmZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d
За родители с възможности за участие в срещата на 23.05.2024 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч.
/приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyZDk5OWQtNmIzOC00OWYyLWFlOTMtMjBmOTFiMGU3YjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d
Обръщам внимание, че броят на възможните участници е ограничен по технически причини и при забавяне е възможно да не можете да се свържете.
2. Заповед №РД06-493/24.04.2024 г.  на началника на РУО - Варна за държавен план-прием за държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година, включително и с отразения в нея начин на балаобразуване при кандидатстване в отделните паралелки.
3. Предоставям за информация и Наредба №10/2016г., като обръщам внимание да се запознаете с чл.57, ал.6, ал. 7, ал. 8 и ал.9, чл. 58, ал.3, чл. 63 и Раздел VIа, касаещ прием на ученици в V, в VIII и в XI клас след полагане на изпит от
националното външно оценяване и/или за проверка на способностите на
допълнително определена дата.
4. Модел на НВО за VII клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2023-2024 година
Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2023-2024 година
Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2023-2024 година
Горните модели на НВО са публикувани на 15.09.2023 г.

5. Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година
6. Предоставям и информация за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от НВО 7 клас:
- Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в ЕИСИП и достъпът до нея се осъществява
едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код.
- Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика може да стане при условия и
по ред, определени със заповед на началника на РУО.
- Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по
математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в
системата с определени права на достъп, като:
а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени
точки за всеки един отговор;
б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно
от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
- При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със
сканираното ѝ изображение ученик подава писмено искане до председателя на РКПОИР,
в срока, определен в заповедта на началника на РУО по т. 70.
- Председателят на РКПОИР и председателят на РКОПНВО предприемат необходимото за
сверяване на изображението с оригиналната изпитна работа.
7. Информирам и за: За улеснение на
родителите и учениците, на началната страница на сайта на РУО-Варна са
публикувани препратки към информацията за провеждане на НВО 7 клас и дейностите
по реализиране на ДПП за учебната 2024/2025 г. Информацията ще се публикува
периодично, с цел родителите и учениците да получават навременна и актуална
информация.

8. Всяка информация, касаеща НВО 7 клас и дейностите по прием в 8 клас ще бъде предоставяна и през електронния дневник и сайта на училището.

Д. Димитров, директор