Последни новини

Записване на ученици в първи клас

facebook thumb

Уважаеми родители,

информирам Ви, че записването на класраните деца за първи клас от първо класиране ще се извършва от 9.00ч. до 17.30ч. в дните 1,2,5 и 6.06.2023г. в стая ПГ с вход през терасата от южната страна на сградата.  При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. Заявление до директора

2. Декларация предоставяне лични данни

3. копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето

4. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

5. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

чл.8, (4) В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със

съответния брой точки:

1. дете с трайни увреждания над 50 % - 30 точки;

2. дете на един или двама починали родители – 30 точки;

3. други деца над 12-годишна възраст от семейството, обучаващи се в училището – 30 точки;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 100 точки;

5. дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна