Последни новини

Записване на ученици в първи клас

facebook thumb

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

предоставям информация, касаеща записването за всеки етап от класиранията.
Комисията по записване ще приема документи в стая ПГ - вход през южната тераса.
При записването ще получите входящ номер, който ще бъде пореден и ще служи и за записване в групите за ЦОУД в първи клас.
Записването е със следния график:
- при първо класиране /03-05.06.2024г./ 9.00 - 17.30ч.
- при второ класиране /14 и 17.06.2024г./ 9.00 - 17.30ч.
- при трето класиране /28.06.2024г. и -01.07.2024г./ 9.00 - 17.30ч.

При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. Заявление до директора

2. Декларация предоставяне лични данни

3. Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето

4. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

5. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

чл.8, (4) В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със

съответния брой точки:

1. дете с трайни увреждания над 50 % - 30 точки;

2. дете на един или двама починали родители – 30 точки;

3. други деца над 12-годишна възраст от семейството, обучаващи се в училището – 30 точки;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 100 точки;

5. дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;

6. поредност на желанието на родител/заявител за прием на детето в съответните училища – от 50 до 41 точки.

(Първо желание – 50 т. , второ желание – 49 т. ... 10-то желание - 41 точки).

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

Списъците с разпределение по паралелки ще бъдат изготвени по входящи номера, без изписани имена. Списъците ще бъдат качени в сайта на училището - страница Прием.

Всяка информация, касаеща приема в първи клас и групите за ЦОУД е налична в сайта на училището за информация на заинтересованите страни.

Д. Димитров, директор