Прием

Прием

   Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
предоставям информация, касаеща записването за всеки етап от класиранията.
Комисията по записване ще приема документи в стая ПГ - вход през южната тераса.
При записването ще получите входящ номер, който ще бъде пореден и ще служи и за записване в групите за ЦОУД в първи клас.
Записването е със следния график:
- при първо класиране /03-05.06.2024г./ 9.00 - 17.30ч.
- при второ класиране /14 и 17.06.2024г./ 9.00 - 17.30ч.
- при трето класиране /28.06.2024г. и -01.07.2024г./ 9.00 - 17.30ч.

При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. Заявление до директора

2. Декларация предоставяне лични данни

3. Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето

4. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

5. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

чл.8, (4) В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със

съответния брой точки:

1. дете с трайни увреждания над 50 % - 30 точки;

2. дете на един или двама починали родители – 30 точки;

3. други деца над 12-годишна възраст от семейството, обучаващи се в училището – 30 точки;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 100 точки;

5. дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;

6. поредност на желанието на родител/заявител за прием на детето в съответните училища – от 50 до 41 точки.

(Първо желание – 50 т. , второ желание – 49 т. ... 10-то желание - 41 точки).

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

Списъците с разпределение по паралелки ще бъдат изготвени по входящи номера, без изписани имена. Списъците ще бъдат качени в сайта на училището - страница Прием.

Всяка информация, касаеща приема в първи клас и групите за ЦОУД е налична в сайта на училището за информация на заинтересованите страни.

Д. Димитров, директор

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 15.05.2024 г. от 10.00 часа.

Електронна платформа за прием в Първи клас

Система от правила за електронен прием в Първи клас

График на дейностите за прием в Първи клас за учебната 2024 - 2025 г.

Прилежащ район

Критерии за подбор и прием в сборните групи за ЦОУД за ученици в първи и втори клас през учебната 2024/2025 година, както следва:

За ученици втори клас:

1. Дете сирак или полусирак – 5 или 4 точки.

2. Дете с родител с ТЕЛК ( лежащо болен, за когото другия родител полага грижи ) – 4 точки

3. Дете със самотен, работещ родител ( самотен родител се смята този, в чийто акт за раждане на детето е записан само един родител или при отказ от родителски права) – 4 точки.

4. Дете на двама, работещи на трудов договор и пълен работен ден  (дневна смяна) – 3 точки – удостоверява се със служебна бележка, с подпис и печат на работодателя.

5. Ученици, които не са ангажирани с извънучилищни дейности във времето : при първа смяна от 12:30 ч. до 16:30 ч. и при втора смяна от 08:00 ч. до 12:30 ч. на редовните учебни занятия в училището, според изискванията за непрекъсната заетост в групи за целодневна организация на учебния ден. Този факт се удостоверява с попълване на Декларация от родителите, която се подава заедно с документите за кандидатстване. Дете, което отсъства в посочения период поради заетост в извънучилищни занимания, се отписва от групата за целодневна организация на учебния ден и мястото му се заема от следващо поред дете в списъка на резервите.

При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 4 от Наредба №10/01.09.2016г., ученик, включен в целодневна организация на учебния ден , може да не участва в една или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г.  в определени дни, като това се удостовери с документ от съответната организация.

  1. Всички документи – заявление и тези, доказващи нуждата от ЦОУД (занималня), носещи точки, включително и горепосочената декларация, се подават по електронен път, сканирани на електронната поща на училището – ou_gsrakovski@abv.bg
  2. За втори клас – всички документи се подават сканирани по електронен път, на електронната поща на училището - ou_gsrakovski@abv.bg в срок с начало 20.00ч. на 24.06.2024г. до 01.09.2024г. Заявления, постъпили след 01.09.2024г. участват за свободните места и влизат в списък с резерви. Заявления, отчетени от електронната поща с дата и час преди обявените за начало, не отговарят на критериите и не участват в класирането. Всяко постъпило заявление ще получи входящ номер, който ще служи като отговор на подаденото заявление след обработка на постъпилите писма в работното време на училището. Входящите номера ще се регистрират по реда на постъпилите заявления в електронната поща. Всички постъпили електронни съобщения ще се съхраняват в електронната поща за срок до края на учебната 2024 – 2025 година за осъществяване на контрол при необходимост. Комисия ще класира учениците по обявените критерии.
  3.  След 15.09.2024 година при отпадане на дете от групата за целодневна организация на учебния ден, мястото се заема от следващо поред дете от списъка с резерви.
  4. При подадени повече заявления от наличните свободни места и равни други предимства се отчита времето на подаденото заявление, отчетено от електронната поща на училището.

 

За ученици първи клас:

  • Родителите заявяват своето желание за прием в сборни групи за ЦОУД при подаване на заявлението за записване в първи клас след всеки етап на класиране, съгласно графика на дейностите на община Варна. За подаденото заявление получават пореден входящ номер.
  • Ако броят на подадените заявления за записване в първи клас, с изразено желание за посещаване на група ЦОУД, надвишава броя на обявените с План – приема места, учениците се подреждат по реда на входящия си номер и запълват обявените с приема местата в групите. Учениците със заявено желание за ЦОУД, чиито входящи номера ги оставят извън списъка с приети ученици, попадат в списък с резерви, подредени по входящ номер във възходящ ред.
  • При отписване на ученик от първи клас от групата за ЦОУД, служител на училището уведомява родителите на ученика от списъка с резерви с пореден номер. Родителят има право да запише или откаже записване. Отказът се заявява писмено в деловодството на училището в срок до 2 работни дни от уведомяването за наличие на свободно място. При заявен отказ се уведомява следващата поред резерва, като процедурата се повтаря до запълване на свободните места.

н плрием в сборните групи за ЦОУД за ученици в първи и втори к