Изпитни сесии

Изпитни сесии

На основание чл. 21 и чл. 23 от Правилника за дейността на ОУ "Георги Сава Раковски" изпити за определяне на срочна и годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение се насрочват със заповед на Директора, след подадено заявление на родител. Сесиите се организират както следва:

  • редовна сесия - през м.януари до м. март
  • първа поправителна сесия - 2 (две) седмици след приключване на учебното време за ученика
  • втора поправителна сесия - 2 (две) седмици преди началото на новата учебна година
Изпити за годишна оценка за ученик в III клас в СФО по чл. 112, ал.1, т.1 от ЗПУО:

2.2.1 За изпита по английски език се провежда в две части - писмена и устна - 14.05.2024г. – вторник /20 мин. за устната част и 40 мин за писмената/

2.2.2 За изпита по български език и литература ООП – 22.05.2024г. -сряда и ИУЧ български език и литература - 23.05.2024г. – четвъртък - провеждат се в две части - писмена и устна /20 мин. за устната част и 40 мин за писмената/

2.2.3 За изпита по технологии и предприемачество - провежда се като практически за 60 мин. - 09.05.2024г. - четвъртък

2.2.4 За изпита по изобразително изкуство – провежда се като практически за 60 мин. - 07.05.2024г. - вторник

2.2.5 За изпита по човекът и природата - провеждат в писмена форма за 60 мин. - 13.05.2024г. - понеделник

2.2.6 За изпита по човекът и обществото - провеждат в писмена форма за 60 мин. - 10.05.2024г. - петък

2.2.7 За изпита по математика  ООП - 20.05.2024г. - понеделник и ИУЧ математика - 21.05.2024г. – вторник - провеждат се в писмена форма за 60 мин.

2.2.8 За изпита по музика - провежда се като практически за 60 мин.  - 08.05.2024г. - сряда

2.2.9 За изпита по компютърно моделиране  - провежда се като практически за 60 мин.  на - 29.05.2024г. - сряда

2.2.10 За изпита по физическо възпитание и спорт - ОСВОБОДЕН